شرح وظايف حوزه رياست و روابط عمومي

 • برنامه ريزي برگزاري منظم جلسات رييس سازمان و ابلاغ مصوبات و تصميمات متخذه به واحد ها و مراجع ذي ربط
 • برنامه ريزي و ساماندهي حضور رييس سازمان در گردهمايي ها، ملاقات ها، بازديد ها و مأموريت ها
 • بررسي اخبار رسانه ها و سايت هاي اطلاع رساني و استخرج مطالب مربوط به سازمان و ارسال براي رييس سازمان و واحد هاي مربوطه
 • برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي اطلاع رساني و توسعه روابط داخلي و خارجي سازمان و بررسي نظرات مخاطبان و تشريح فعاليت هاي سازمان و پاسخگويي به اذهان عمومي
 • انجام امور مربوط به مناسبت ها و مراسم ها با هماهنگي و همكاري ديگر واحد هاي سازمان
 • انجام هماهنگي هاي لازم با حوزه رياست، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان مركز
 • انجام ارزيابي عملكرد شاخص هاي اختصاصي و عمومي سازمان استان با همكاري واحد هاي ذي ربط
 • ايجاد هماهنگي و همكاري با حراست در انجام امور مربوط به حفاظت از اطلاعات، اسناد، پرسنل و اماكن سازمان، ارايه خدمات آموزشي و توجيه كاركنان، بررسي صلاحيت و اعلام نظر جهت انتصاب و تصدي افراد در مشاغل حساس و يا اعزام به خارج از كشور، صدور كارت شناسايي و مجوز رفت و آمد و ساير موارد حسب نياز
 • دريافت،بررسي،رسيدگي و پاسخگويي به شكايات افراد حقيقي و حقوقي از واحد ها و كاركنان سازمان
 • پيگيري امور حقوقي و قراردادهاي سازمان، تنظيم لوايح و حضور در مراجع مربوطه
 • حمايت قضايي از كاركنان سازمان در رابطه با وظايف محوله
 • هماهنگي و همكاري لازم با مراجع حفاظتي و حراستي استان و مراكز

 

 • شرح وظايف دبير خانه انجمن هاي تخصصي و صاحب نظران توسعه استان
 • ايجاد هماهنگي و ارتباط بين انجمن ها، تشكل هاي حرفه اي و تخصصي و صاحب نظران توسعه استان با دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان
 • تهيه گزارش از فعاليت هاي انجمن ها و تشكل هاي مرتبط با توسعه استان و ارائه گزارش هاي ذيربط به رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
 • انعكاس نظرات و پيشنهادهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به انجمن ها و تشكل هاي تخصصي و صاحب نظران توسعه استان
 • انجام امور دبيرخانه اي مربوطه

 • شرح وظايف دبير خانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

 • انجام امور دبير خانه اي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان
 • تهيه دستور جلسات و صورتجلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان
 • دريافت و بررسي درخواست ها و موضوعات واصله براي طرح در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان
 • تهيه گزارش از پيشنهاهاي واصله و تكميل اطلاعات اوليه براي ارسال به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان
 • تهيه ابلاغ هاي مربوط به تصميمات متخذه در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و ارسال به مراجع مربوطه
 • ايجاد بانك اطلاعاتي از مستندات، دستور جلسات و صورتجلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان
 • تهيه و تنظيم گزارشات موردي براساس دستور رييس سازمان
 • انجام امور مربوط به كارگروه هاي تخصصي ذيل شوراي برنامه برنامه ريزي و توسعه استان و نظارت بر جلسات و مصوبات كارگروه هاي مذكور و تهيه و تنظيم گزارش سالانه از اقدامات آنها
 • دعوت موردي از اساتيد دانشگاه، متخصصان و صاحبنظران توسعه و برنامه ريزي به منظور سخنراني هاي تخصصي متناسب با دستور جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با نظر دبير شورا و با هماهنگي انجمن هاي تخصصي و صاحب نظران توسعه استان
 • پيگيري مستمر از كميته برنامه ريزي شهرستان ها در خصوص اجراي مصوبات كميته برنامه ريزي شهرستان ها
 • برگزاري جلسات دوره اي رييس سازمان، دبير شوراي برنامه ريزي و توسعه استانو كليه دبيران كميته برنامه ريزي شهرستان ها به منظور ارائه رهنمودهاي لازم و هماهنگي در خصوص نحوه برگزاري جلسات كميته برنامه ريزي شهرستان ها
 •  

  شرح وظايف مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري

 • مطالعه و بررسي به منظور شناسايي نياز هاي پژوهشي استان با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
 • راهبري و انجام امور پژو هشي و مطالعاتي ارجاعي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و ساير دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني در سطح دستگاه هاي اجرايي مستقر در استان با تاكيد بر استفاده حداكثري از منابع موجود استان (دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و ...) در چارچوب سياست هاي ابلاغي از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان
 • همكاري با مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
 • همكاري و مشاركت آموزشي و پژوهشي با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در تدوين برنامه هاي بلند مدت توسعه، ميان مدت و كوتاه مدت و مطالعات آمايش سرزمين استان و برنامه هاي تحول اداري مديريت منابع انساني، امور فني و اجرائي و ...
 • ارائه گزارشهاي موردي از آموزش ها و نتايج فعاليت هاي پژوهشي به سازمان مديريت و برنامه ريزي مركز، استان ها و ساير موسسات يا سازمان هاي متقاضي به منظور استفاده از نتايج پژوهش ها
 • مطالعه و بررسي نيازهاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان و مديران دستگاه هاي دولتي و عمومي مستقر در استان (مطابق نياز هاي استان)
 • برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي سالانه كوتاه مدت در زمينه آموزش هاي شغلي، بدوخدمت كاركنان جديدالاستخدام، فرهنگي- اجتماعي و آموزشي ضمن و بدو خدمت كاركنان دستگاه هاي اجرايي استان
 • نظارت بر حسن اجراي دوره هاي آموزشي ضمن و بدو خدمت كاركنان دستگاه هاي اجرايي استان
 • بررسي، تائيد و نظارت بر مراكز و موسسات خصوصي متقاضي برگزاري آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان دولت در استان در چارچوب سياست هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
 • ارائه پيشنهاد بمنظور اصلاح و بازنگري محتوا و سر فصل دوره هاي آموزشي مصوب به مراجع ذيربط و پيشنهاد دوره هاي جديد مورد نياز استان
 • همكاري با موسسات داراي مجوز غير دولتي در زمينه صدور گواهينامه دوره هاي آموزشي برون سپاريشده
 • ايجاد بانك اطلاعات اساتيد توانمند براي تدريس در دوره هاي آموزشي كوتاه مدت در سطح استان
 • ارائه پيشنهاد و انجام همكاري در اجراي ميز گرد ها، سمينار ها و گردهمائي هاي علمي و پژوهشي استان با ابلاغ رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

 •   

 • شرح وظايف مديريت منابع انساني، مالي و پشتيباني

 • اجراي كليه سياست ها و خط مشي ها ي اداري و مالي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
 • انجام كليه امور اداري سازمان از قبيل اجراي تشكيلات، ارزشيابي كاركنان، اجراي آيين نامه ها و دستورالعمل هاو برنامه هاي تحول اداري، طبقه بندي مشاغل، صدوراحكام، حضور و غياب، بازنشستگي و ساير امور مرتبط
 • همكاري و هماهنگي با امور منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري براي تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان و ارتقاءسطح دانش و مهارت هاي آنان
 • بررسي و شناخت سيستم هاي مورد نياز سازمان و همكاري با مركز توسعه سيستم ها و فناوري اطلاعات مركز براي راه اندازي و پشتيباني سيستم هاي طراحي شده و مورد نياز سازمان
 • ايجاد پايگاهاطلاعاتي براي تمركز اسناد و مدارك اقتصاديو اجتماعي استان
 • سازمان دهي، تقويت و تجهيز كتابخانه سازمان و ارائه خدمات مورد نياز استفاده كنندگان
 • ارائه خدمات پشتيباني و سخت افزار به واحدهاي سازمان
 • تهيه و تامين تجهيزات و ملزومات مورد نياز واحدها حسب نياز
 • انجام كليه امور خدماتي و رفاهي در سازمان با هماهنگي و همكار ي امور منابع انساني و پشتيباني مركز
 • انجام امور مربوط به مناقصات سازمان در چارچوب قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه هاي اجرايي آن
 • پيگيري امور قرار دادهاي خدماتي، پشتيباني و رفاهي كاركنان
 • نظارتبرحفظ و نگهداري اموال از طريق اعمال كنترل عيني كمي و كيفي
 • ثبت اموال و دفاتر قانوني براساس مقرارت و آيين نامه اموال دولتي
 • تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
 • نظارت بر اجراي بودجه تفصيلي ابلاغ شده به سازمان
 • رسيدگي و مميزي ليست ها و اسناد هزينه و تطبيق آن ها با موازين و مقرارت قانوني
 • پرداخت هزينه هاي مستمر و غير مستمر سازمان در حدود بودجه مصوب
 • تهيه صورت مغايرت هاي بانكي و رفع اختلاف با دفاتر بانك هاي مختلف
 • ثبت و نگهداري حساب هاي مربوط به هزينه هاي عمومي و اختصاصي

 

Powered by Tetis PORTAL