شرح وظايف معاونت آمار و اطلاعات

شرح وظايف گروه اجراي طرح هاي آماري و سرشماري

 • انجام كليه فعاليت هاي مرتبط با اجراي طرح هاي آماري بر اساس نياز هاي مركز آمار ايران و استان ( تعيين اقلام،انتخاب چارچوب، اجراي طرح، انجام مطالعات، تهيه طرح موضوعي و ...)
 • انجام كليه فعاليت هاي مرتبط با اجراي آزمايشي و اصلي سرشماري ها (مديريت فرآيند آماده سازي، هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي، سازماندهي تشكيلات سرشماري در استان و ...)
 • ارائه خدمات آماري در زمينه طرح هاي آماري و سرشماري ها به ساير دستگاه هاي اجرايي استان و بخش خصوصي
 • همكاري و هماهنگي با ساير گروه هاي معاونت آمار، سازمان مديريت و برنامه ريزي استانو دستگاه هاي اجرايي مرتبط با طرح هاي آماري و سرشماري ها
 • تهيه و تدوين سالنامه آماري استان و ساير نشريات ادواري مورد نياز استان در خصوص طرح هاي آماري و سرشماري ها
 • ارزيابي كيفي و نظارت بر فعاليت شركت هاي آماري

 

شرح وظايف گروه آمارهاي ثبتي، فرابري و پردازش داده ها

 • مديريت فرآيند استخراج كليه طرح هاي آماري (نظارت بر مراحل مختلف استخراج داده ها، مشاركت در تهيه نرم افزارها، نظارت بر تحويل و تحول، تفكيك و آماده سازي مدارك، مديريت فرآيند استخراج اطلاعات، نظارت بر فرآيند اجراي طرح هاي آماري و سرشماري ها و ...)
 • سازماندهي آمار هاي ثبتي دستگاه هاي اجرايي استان در چارچوب نظام آمار هاي ثبتي كشور
 • مشاركت در تهيه دستورالعمل هاي كد گذاري، بازبيني، استخراج و بايگاني مدارك مربوط به طرح هاي آماري، آمار هاي ثبتي، سرشماري ها و ...
 • مشاركت در تهيه نقشه هاي آماري مربوط به طرح هاي آماري و سرشماري ها
 • مديريت فرآيند استقرار نرم افزار هاي كاربردي مربوط به طرح هاي آماري
 • همكاري و هماهنگي با ساير گروه هاي معاونت آمار، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و دستگاه هاي اجرايي مرتبط با طرح هاي آماري و سرشماري

 

شرح وظايف گروه حساب هاي منطقه اي و محاسبات قيمت

 • انجام كليه فعاليت هاي مرتبط با اجراي طرح هاي حسابهاي منطقه اي و محاسبات قيمت براساس نياز هاي مركز آمار ايران و استان ( تعيين اقلام، انتخاب چارچوب، اجراي طرح، انجام مطالعات، تهيه طرح موضوعي و ...)
 • ارائه خدمات آماري در زمينه حساب هاي منطقه اي و محاسبات قيمت به ساير دستگاه هاي اجرايي استان و بخش خصوصي
 • همكاري و هماهنگي با ساير گروه هاي معاونت آمار، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و دستگاه هاي اجرايي استان و بخش خصوصي
 • همكاري و هماهنگي با ساير گروه هاي معاونت آمار، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و دستگاه هاي اجرايي مرتبط با حساب هاي منطقه اي و محاسبات قيمت

 

شرح وظايف گروه نقشه و اطلاعات مكاني

 • برنامه ريزي، نظارت و اجراي بهنگام نقشه هاو لايه هاي تقسيمات كشوري مورد نياز طرح هاي آماري
 • راهبري شوراي كاربران GIS در سطح استان.
 • همكاري و هماهنگي با ساير گروه هاي معاونت آمار، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و دستگاه هاي اجرايي مرتبط با نقشه و GIS
 • مديريت فرآيند مكانيزه نمودن نقشه هاي شهري و روستايي
 • ارائه مشاوره و خدمات فني در زمينه نقشه و فايل ها و نرم افزار هاي مربوطه به ساير دستگاه هاي اجرايي استان و متقاضيان بخش خصوصي

 

Powered by Tetis PORTAL