شرح وظايف معاونت بودجه

 • تدوين و تلفيق بودجه پيشنهادي سنواتي، پيوست ها و مستندات استان براي درج در لايحه بودجه سنواتي
 • مبادله موافقتنامه هاي اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي، تملك دارايي هاي مالي و رديف هاي متفرقه با دستگاه هاي اجرايي استان
 • تخصيص اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي به دستگاه هاي اجرايي استان
 • انجام بازديد هاي نظارتي و تهيه گزارش از اجراي برنامه ها، طرح ها و عملكرد اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي و تبصره هاي بودجه استان و مطابقت با برنامه ها و اهداف پيش بيني شده
 • هماهنگي و راهبري توسعه مشاركت هاي مردمي و تجهيز و تنوع بخشيبه منابع لازم براي توسعه كشور و تامين مالي برنامه هاي توسعه
 • هماهنگي و پيگيري در تهيه و تدوين برنامه هاي عملياتي اقتصاد مقاومتي در دستگاه هاي اجرايي استان
 • نظارت و ارزيابي بر اجراي برنامه هاي عملياتي اقتصاد مقاومتي در دستگاه هاي اجرايي استان

 

شرح وظايف گروه تلفيق بودجه

 • انجام امور مربوط به تدوين و تلفيق بودجه پيشنهادي سنواتي، پيوست ها ومستندات استان در چارچوب ضوابط تعيين شده با همكاري دستگاه هاي اجرايي و گروه هاي ديگر براي درج در لايحه بودجه سنواتي و دفاع و پيگيري در مراجع مربوطه
 • انجام امور دبيرخانه اي كميته تخصيص
 • انجام امور مربوط به اجراي بودجه ابلاغي ( ابلاغ، مبادله موافقت نامه، تخصيص و ...)

 

شرح وظايف گروه بودجه امور توليدي / زير بنايي/ اجتماعي و عمومي/ علمي و فرهنگي

 • بررسي بودجه پيشنهادي دستگاه هاي اجرايي مربوطه در استان و تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي بخش مربوط در چارچوب بخشنامه بودجه، ضوابط و دستورالعمل هاي بودجه كل كشور با همكاري دستگاه هاي اجرايي
 • بررسي و پيش بيني درآمد و ساير منابع دستگاه هاي اجرايي استان
 • انجام امور مربوط به توزيع و تهيه ابلاغ درآمد هاي استاني، اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي، تملك دارايي هاي مالي و رديف هاي متفرقه
 • بررسي و مبادله موافقتنامه هاي اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي، تملك دارايي هاي مالي و رديف هاي متفرقه با دستگاه هاي اجرايي
 • انجام امور مربوط به تخصيص اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي
 • تحليل مستمر بخش در استان مبتني بر آمار و اطلاعات جمع آوري شده در راستاي بررسي ميزان مطابقت عملكرد و اهداف و تهيه و تنظيم گزارش هاي سالانه با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذيربط
 • انجام بازديد هاي نظارتي و تهيه گزارش از اجراي فعاليت ها، برنامه ها و طرح هاي بخش مربوط و مطابقت نتايج حاصله با برنامه هاي مصوب
 • تهيه و تدوين گزارش عملكرد اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي و تبصره هاي بودجه
 • نظارت و ارزشيابي بر فعاليت هاي هزينه اي، طرح ها و پروژه هاي تملك دارايي سرمايه اي و مالي به منظور مطابقت عمليات انجام شده با برنامه ها و اهداف پيش بيني شده
 • مشاركت و همكاري با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني در جهت ثبت و نگهداري آمار و اطلاعات پرسنلي، برنامه ريزي كلان، ساماندهي و برآورد نيروي انساني مورد نياز دستگاه هاي اجرايي استان
 • انجام مطالعات و اقدامات لازم در زمينه روش هاي نوين تامين و سازماندهي منابع مالي بخش دولتي و غير دولتي جهت رشد و توسعه استان
 • مشاركت در استقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد (نظام بودجه ريزي عملياتي ) در دستگاه هاي اجرايي استان
 • پيگيري امور مربوط به تحقق درآمد هاي دستگاه هاي اجرايي

 

Powered by Tetis PORTAL