مزايده ها و مناقصه هاي

 مزايده : 

1-فروش ۷ دستگاه خودرو مازاد برنياز سازمان مديريت وبرنامه ريزي كردستان ( سامانه ستاد ايران به آدرس : setadiran.ir )

ساعت بازديد

مهلت بازديد

مهلت ارسال پيشنهاد

تاريخ انتشار

از 9 تا 13

از1395/10/06

تا1395/10/06

از1395/10/06

تا1395/10/06

از1395/10/06

تا1395/10/06Powered by Tetis PORTAL