يكشنبه 26 آذر 1396 20:57:03

9 شهريور 1395 16:9:51
چكيده اي از طرح هاي پژوهشي سال هاي 1378 لغايت 1392 مركز آموزش و پژوهش سازمان برنامه و بودجه استان كردستان

مجموعه حاضر گزارش مشخصات طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته سال 1378 لغايت 1392 مركز آموزش و پژوهش سازمان برنامه و بودجه استان كردستان مي باشد.


Powered by Tetis PORTAL